عنوان خدمت زمان ارائه خدمت/روز تعرفه ارائه خدمت/ریال واحد ارائه دهنده خدمت واحد ناظر
اسم شماره تماس اسم شماره تماس
خدمات پذیرایی(رستورانها وسایر غرف اغذیه) ارائه سرویس در موعد ناهار و شام(پرسنلی) حضوری رستوران بزرگ نمایشگاه 21912335 واحد امور خدمات نمایشگاهی
(مدیریت امور اجرایی)
21913050
21913051
21913048
خدمات پذیرایی(رستورانها وسایر غرف اغذیه) ارائه سرویس در موعد ناهار حضوری رستوران تپه سبز 22662753 واحد امور خدمات نمایشگاهی
(مدیریت امور اجرایی)
21913050
21913051
21913048
خدمات پذیرایی(رستورانها وسایر غرف اغذیه) ارائه سرویس در موعد ناهار حضوری   رستوران 10و11 22662675 واحد امور خدمات نمایشگاهی
(مدیریت امور اجرایی)
21913050
21913051
21913048
خدمات پذیرایی(رستورانها وسایر غرف اغذیه) ارائه اغذیه سرد و گرم
(فست فود)
حضوری  رستوران میزبان(بوف) 22662798 واحد امور خدمات نمایشگاهی
(مدیریت امور اجرایی)

21913050
21913051
21913048