مراکز اطلاع رسانی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
   تلفن گویا: 62-21912960 
   مرکز مخابرات و تلفنخانه: 21918
   تلفن: 21912200-21912522-22662797
   نمابر: 22662672-22662673
   آدرس: بزرگراه چمران - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران - صندوق پستی 1491-19395
   پست الکترونیک: office@iranfair.com